Privacy Policy

Privacy Policy Siri365th ความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของ Siri365th และมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของนักพนัน การสื่อสารทางการตั้งค่าและทางตลาด และสิทธิ์ตามกฎหมายของนักพนัน Siri365th จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของนักพนันและเคารพความเป็นส่วนตัวของนักพนัน ตามแนวทางปฏิบัติของว็บบาคาร่าที่ดีที่สุด

1. เราคือใคร – เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Siri365th

1.1 เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณรับทราบการอ่านและพิจารณาประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเต็มที่

1.2 บริษัทรับทราบว่าในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราผูกพันตามกฎหมายของประเทศมอลตา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม GDPR สำหรับคำขอหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่านทางที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@Siri365th.com

1.3 การบอกกล่าว ความต้องการ คำขอ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งถึงบริษัทจะถูกส่งทางไปรษณีย์รับรอง ใบตอบรับการส่งคืนที่ร้องขอ หรือทางอีเมล การสื่อสารทั้งหมดที่กระทำทางอีเมลจะถือว่าได้รับในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง

2. คำจำกัดความ – คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในประกาศนี้จะมีความหมายที่กำหนดให้กับคำเหล่านี้ภายใต้ GDPR และจะถูกตีความตามนั้น นอกจากนี้ ให้ใช้คำจำกัดความต่อไปนี้ :

2.1. บัญชี – บัญชีที่บริษัทจัดหาให้คุณเมื่อคุณลงทะเบียน

2.2. GDPR – ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี และยกเลิก Directive 95/46/EC ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม แทนที่หรือแทนที่และมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว

2.3. บริการ – บริการที่บริษัทจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์

2.4. ผู้ใช้ – บุคคลใดก็ตามที่ลงทะเบียนบัญชีหรือเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์ (คุณ, ของคุณ)

3. เรื่อง

3.1. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา มันอธิบายถึงเงื่อนไขที่เราทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรับประกันความปลอดภัยและการรักษาความลับ

3.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อใดก็ตามที่เห็นสมควร และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลใช้บังคับและมีผลบังคับจากกรณีที่ปรากฏทางออนไลน์บนเว็บไซต์ การแก้ไขใดๆ ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบ

4. หลักการประมวลผลข้อมูล

4.1. เราเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณอย่างเต็มที่ และถือว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญเป็นลำดับแรก ดังนั้น เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

4.1.1. เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมเท่านั้น และเรารักษาความโปร่งใสอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1.2. เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ ชัดเจน และชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และเราจะไม่ประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้

4.1.3. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น

4.1.4. เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและหากจำเป็น ให้อัปเดตตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อลบหรือแก้ไขทันทีในกรณีที่เกิดความไม่ถูกต้อง

4.1.5. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่รับประกันความปลอดภัยโดยใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม

4.2. โดยทั่วไป เราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม – บริษัทรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ :

5.1. ณ จุดที่คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์:

 • ที่อยู่ IP;
 • ข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง
 • เรียกดูข้อมูล และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของผู้ใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์

5.2. ณ จุดลงทะเบียนบัญชีของคุณ:

 • ที่อยู่อีเมล;
 • รหัสผ่าน;
 • วันเกิด; และ
 • ภูมิภาค.

5.3. เมื่อคุณเข้าร่วมในแบบสำรวจของเราและแบบฝึกหัดการรับสมัครผู้ใช้:

 • นามสกุล;
 • อายุ;
 • เพศ;
 • ที่อยู่อาศัย;
 • รายละเอียดการติดต่อ;

5.4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้โดยตรงระหว่างที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

6. วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

6.1. บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การบริหารและพัฒนาเว็บไซต์และบริการ
 • การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ รวมถึงการให้บริการส่วนบุคคลและการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาธารณูปโภค และข้อเสนอใหม่ๆ
 • การรวบรวม ประมวลผล และดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและอื่นๆ และ
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

6.2. บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากคุณเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การสื่อสารเชิงพาณิชย์ การตลาด และการโฆษณาบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สาม และ
 • ดำเนินการสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและแบบฝึกหัดการรับสมัครผู้ใช้

6.3. คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรายละเอียดการติดต่อของเราที่กล่าวถึงในประกาศนี้ การเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่อข้อมูลของคุณก่อนที่จะมีการเพิกถอน

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา
Scroll to Top
Scroll to Top